Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Hiến pháp năm 2013 - cơ sở pháp lý quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng QĐND trong tình hình mới

13:18 | 20/06/2014

(Bqp.vn) - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ sáu, là sự kiện có tính chất lịch sử của đất nước, đánh dấu một mốc son quan trọng trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trên cơ sở giữ nội dung và bố cục Chương IV Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, sự gắn kết giữa nhiệm vụ đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong việc xây dựng đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Khẳng định bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Cụ thể: Đã bổ sung quy định “góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới” tại Điều 64 để nâng cao vai trò của Việt Nam trên thế giới và tạo cơ sở hiến định để thực hiện các cam kết và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong trường hợp cần thiết; bổ sung nhiệm vụ “bảo vệ Đảng, Nhà nước” và nhiệm vụ “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” tại Điều 65 cho phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đáp ứng yêu cầu mở cửa, hội nhập quốc tế; chỉnh sửa một số nội dung mang tính kỹ thuật từ ngữ để bảo đảm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước hiện nay; đồng thời, viết gọn lại theo tinh thần Cương lĩnh và bảo đảm tính khái quát cao. Ngoài ra, liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh Chương IV, tại nhiều điều, khoản khác của Hiến pháp năm 2013 cũng có nội dung gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, như: Điều 11 quy định “Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”; đồng thời nhấn mạnh “Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị”. Hoặc tại Điều 45, Hiến pháp năm 2013 khẳng định “Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân”.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung trên đã tạo cơ sở pháp lý rất quan trọng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới. Đó là:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững hoà bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

Thứ ba, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Phát triển đường lối, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân và lý luận, khoa học an ninh nhân dân. Chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trên từng địa bàn.

Thứ tư, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, có số quân thường trực hợp lý, có sức chiến đấu cao; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp. Chăm lo nâng cao phẩm chất cách mạng, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội Nhân dân trong điều kiện mới. Xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho lực lượng vũ trang được trang bị kỹ thuật từng bước hiện đại.

Có thể nói, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đã được Đảng và Nhà nước ta khẳng định nhất quán trong Chương IV và xuyên suốt bản Hiến pháp năm 2013. Những nội dung sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không nhiều, nhưng là cơ sở pháp lý rất quan trọng để xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

File đính kèm:

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.