Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

18:53 | 31/08/2012

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH

Số: 01/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  GHĨAVIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  29  tháng  01  năm 2008
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn thủ tục và mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ
đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ
———

 

Căn cứ Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 16/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, qui tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục, mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ như sau:

 

I. Đối tượng áp dụng

Cha mẹ, vợ (chồng), con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, anh, chị, em ruột của liệt sĩ (gọi chung là thân nhân liệt sĩ), người được thân nhân liệt sĩ uỷ quyền (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã).

 

II. Thủ tục, mức hỗ trợ đi thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ

1. Thăm viếng mộ liệt sĩ

a) Thủ tục:

Căn cứ vào giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc giấy xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang nơi an táng mộ liệt sĩ và đề nghị đi thăm viếng mộ của thân nhân liệt sĩ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú, Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ.

b) Mức hỗ trợ:

Thân nhân liệt sĩ khi đi thăm viếng mộ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại mỗi năm một lần cho không quá 03 người, mức chi cụ thể như sau:

- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú: hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ.

- Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng:

+ Hỗ trợ tiền đi lại theo mức giá vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, tàu ngồi) từ nghĩa trang nơi an táng liệt sĩ về nơi cư trú.

+ Hỗ trợ tiền ăn mức 50.000 đồng/ngày/người. Thời gian hỗ trợ theo khoảng cách từ nơi thân nhân liệt sĩ cư trú đến địa phương nơi có mộ liệt sĩ, cụ thể:

Dưới 500 km: không quá 03 ngày.

Từ 500 km đến dưới 1.000 km: không quá 05 ngày.

Từ 1.000 km đến dưới 1.500 km: không quá 07 ngày.

Từ 1.500 km đến dưới 2.000 km: không quá 09 ngày.

Từ 2000 km trở lờn: không quá 11 ngày.

2. Di chuyển hài cốt liệt sĩ

a) Thủ tục:

- Khi di chuyển hài cốt liệt sĩ, đối tượng được qui định tại mục I Thông tư này phải có giấy báo tin mộ liệt sĩ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc xác nhận mộ của cơ quan quản lý nghĩa trang và giấy đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú.

- Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ.

b) Thẩm quyền giải quyết việc di chuyển hài cốt liệt sĩ:

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ căn cứ vào giấy đề nghị của thân nhân liệt sĩ và giấy giới thiệu của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết việc di chuyển, xác nhận hài cốt đã được di chuyển và hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sĩ.

c) Thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại theo qui định tại tiết b, điểm 1, mục II Thông tư này; ngoài ra được cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội địa phương nơi đang an táng hài cốt liệt sĩ hỗ trợ 2.000.000 đồng để cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ.

 

III. Tổ chức thực hiện

1. Lễ đón nhận, an táng hài cốt liệt sĩ

- Căn cứ giấy xác nhận di chuyển mộ liệt sĩ của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ.

- Đối với hài cốt liệt sĩ mà thân nhân có nguyện vọng giữ lại xây cất phần mộ tại gia tộc để tiếp tục quản lý lâu dài (không đưa vào nghĩa trang liệt sĩ): Thân nhân được hỗ trợ 1.500.000 đồng để xây vỏ mộ liệt sĩ.

2. Kinh phí hỗ trợ thăm viếng mộ và di chuyển hài cốt liệt sĩ do ngân sách Trung ương đảm bảo từ nguồn kinh phí uỷ quyền thực hiện chính sách người có công với cách mạng.

3. Các mức chi qui định Thông tư này được thực hiện từ ngày 01/01/2008.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Tạo điều kiện, giúp đỡ để thân nhân đi thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Thông tư này thay thế Thông tư số 49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2002 của Liên Bộ Tài chính - Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sĩ.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Lĩnh

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;

- Các Cục, Vụ thuộc Bộ LĐTBXH và Bộ Tài Chính;

- Lưu: VT Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính.

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.