Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Hội nghị công tác Văn phòng toàn quân năm 2023

13:50 | 12/01/2024

(Bqp.vn) - Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công tác Văn phòng toàn quân năm 2023 nhằm tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng năm 2024. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.


Quang cảnh hội nghị.

Hoàn thành tốt các mặt công tác     

Năm 2023, Văn phòng, Phòng Tham mưu - Hành chính các cấp trong toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, được cấp ủy và chỉ huy các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng đã phát huy tốt vai trò trung tâm hiệp đồng, chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị phục vụ các cuộc thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở địa phương, đơn vị, các hội nghị, hội thảo.

Công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng các cấp trong năm 2023 tiếp tục được nâng cao, đảm bảo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình thực thế của các cơ quan, đơn vị. Các chương trình, kế hoạch công tác, các chỉ thị, quyết định, quy định… được triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy trình, nguyên tắc.

Văn phòng các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các khâu chuẩn bị, dự thảo nội dung, thẩm tra, hoàn thiện, trình ban hành các nghị quyết, đề án, dự án, chương trình, kế hoạch, báo cáo, kết luận…; tích cực, chủ động nghiên cứu, thẩm tra các văn bản, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, góp phần hạn chế việc trình vượt cấp, trình không đủ thủ tục.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ tiếp tục được đẩy mạnh; công tác kiểm tra văn bản được duy trì thường xuyên, có nền nếp; công tác tuyên truyền về pháp luật được triển khai sâu rộng, góp phần hoàn thiện thể chế lĩnh vực quân sự, quốc phòng và hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng về lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản trong Bộ Quốc phòng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, mang lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp  

Với vai trò Cơ quan Thường trực, Văn phòng các cấp đã tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số triển khai toàn diện các nội dung công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và thực hiện chuyển đổi số theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ và Bộ Quốc phòng đề ra. Nhận thức về CCHC, cải cách TTHC, công tác ISO, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 có nhiều chuyển biến tích cực. Các kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo tạo hành lang pháp lý, bảo đảm nguồn lực cho công tác CCHC, cải cách TTHC, công tác ISO, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 năm 2023 được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá được tiến hành thường xuyên.


Thiếu tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Văn phòng các cấp, cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về cải cách, đơn giản hóa các TTHC, tái cấu trúc quy trình để thực hiện trên môi trường điện tử.

Hoàn thành kết nối Cổng Dịch vụ công (DVC) Bộ Quốc phòng với Cổng DVC quốc gia; hoàn thành chức năng thanh toán trực tuyến thông qua Cổng DVC Bộ Quốc phòng đối với 10/16 TTHC có thu phí, lệ phí, đạt 62,5% (chỉ tiêu là 60%). Tỷ lệ DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 48% (27/56); tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100% đối với các DVC trực tuyến toàn trình. Trong năm 2023, đã bổ sung, tích hợp 22 DVC trực tuyến lên Cổng DVC Bộ Quốc phòng, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Duy trì các chỉ tiêu, chỉ số về cải cách TTHC và DVC trực tuyến của Bộ Quốc phòng đạt mức cao (Kết quả năm 2023 xếp thứ 1/21 Bộ, ngành). Các mục tiêu, yêu cầu về CCHC, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 đề ra trong các kế hoạch cơ bản hoàn thành, đảm bảo tiến độ; qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ huy, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp.


Xếp hạng Bộ, ngành năm 2023 theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. (nguồn: https://dichvucong.gov.vn)

Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ truyền thông chính thức của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tích hợp, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu và thực hiện các DVC trực tuyến; tiếp nhận, phối hợp xử lý kịp thời phản ánh kiến nghị của tổ chức, các nhân và trả lời cử tri cả nước trên môi trường mạng đúng quy định, đảm bảo tuyện đối an ninh, an toàn thông tin, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật.

Tích cực đổi mới, sáng tạo, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ

Năm 2024, ngành Văn phòng toàn quân xác định tiếp tục chủ động, nhạy bén, tích cực nghiên cứu, tham mưu trúng, đúng, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; tham mưu hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; giúp Ban Chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; chỉ đạo chặt chẽ công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, quản lý công văn, tài liệu, không để lộ, lọt thông tin.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, năm 2024, Bộ Quốc phòng triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, công tác văn phòng toàn quân tiếp tục đặt ra những mục tiêu, yêu cầu ngày càng cao, vì vậy, lãnh đạo chỉ huy, cán bộ ngành Văn phòng toàn quân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tuỵ; tích cực đổi mới, sáng tạo, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Văn phòng các cấp trong toàn quân; thay đổi lề lối làm việc, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với phương thức giải quyết trên môi trường điện tử; rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ có liên quan đến Văn phòng.

Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Văn phòng các cấp trong toàn quân; tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm nội bộ, công tác CCHC, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần rà soát, nghiên cứu, triển khai các giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời, triệt để những tồn tại đã được chỉ ra tại hội nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Văn phòng thời gian tới.

File đính kèm:

Thùy Linh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.