Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______

Số: 174/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện

 đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 – 2020”

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020” với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 – 2020.

2. Chủ đầu tư: Bộ Quốc phòng.

3. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các khu kinh tế quốc phòng.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững trên các địa bàn chiến lược các khu kinh tế quốc phòng;

- Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn chiến lược. Góp phần xây dựng đơn vị và củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các khu kinh tế quốc phòng;

- Tạo việc làm và môi trường để trí thức trẻ phát huy những kiến thức đã được học vận dụng vào thực tế, qua đó tự khẳng định bản thân, tích lũy kinh nghiệm công tác. Đồng thời góp phần giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ trí thức trẻ gắn bó với nhân dân nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng và bộ máy chính quyền cơ sở ở các địa bàn khó khăn;

- Thông qua việc thực hiện dự án, đề xuất chủ trương, giải pháp và hoàn thiện chính sách thu hút và sử dụng lực lượng trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở nơi khó khăn vùng sâu, vùng xa biên giới.

4. Đối tượng huy động: Các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

5. Quy mô: 500 chỉ tiêu trí thức trẻ tình nguyện tham gia dự án.

6. Kinh phí: Kinh phí thực hiện dự án thuộc ngân sách nhà nước bảo đảm theo dự toán hàng năm của Bộ Quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2010 đến năm 2020.

Thời gian tình nguyện mỗi đợt là 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng trách nhiệm.

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ, chính sách ưu đãi đối với trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng:

1. Nhiệm vụ:

- Tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội;

- Tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục; tổ chức mở lớp tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xóa mù chữ phổ cập giáo dục;

- Tham gia thực hiện các chính sách xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới và đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội tại địa phương;

- Tập hợp và giáo dục thanh thiếu niên trên địa bàn;

- Tham gia xây dựng đơn vị và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

2. Trí thức trẻ tình nguyện được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi sau:

a) Trong thời gian công tác tại các khu kinh tế quốc phòng:

- Được Đoàn kinh tế quốc phòng ký hợp đồng theo quy định, được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo hệ số lương khởi điểm tương đương như đối với công nhân viên quốc phòng đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công tác trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng và các khoản phụ cấp khác như: phụ cấp quốc phòng an ninh, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, hỗ trợ tiền ăn, tiền điện nước sinh hoạt và quần áo… theo chế độ hiện hành;

- Được tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Được trang bị phương tiện làm việc theo quy định như đối với cán bộ, công nhân viên quốc phòng;

- Được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi ngành nghề hiện hành như đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cùng nghề công tác cùng địa bàn;

- Được thanh toán tiền công tác phí theo chế độ khoán công tác phí đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Được hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

- Được bố trí chỗ ở và nơi làm việc;

- Được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian tham gia dự án, được miễn nghĩa vụ quân sự khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (từ 24 tháng trở lên) và đã tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản;

- Được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm và chế độ nghỉ ngơi theo quy định của Bộ Quốc phòng đối với công nhân viên quốc phòng;

- Được thanh toán tiền tàu xe đi và về khi nghỉ phép hàng năm; khi nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng được hưởng trợ cấp, phụ cấp theo quy định hiện hành;

- Được tham gia sinh hoạt tại các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng nơi công tác thuộc đơn vị quân đội quản lý; được xét kết nạp Đảng, Đoàn nếu đủ điều kiện; được tạo điều kiện tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương và dự các lớp bồi dưỡng chính trị khi có yêu cầu;

- Được hưởng các chế độ ưu đãi khác do đơn vị quản lý, địa phương và các Bộ, ngành quy định;

- Trường hợp có hành động dũng cảm bảo vệ an ninh quốc gia, tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân nếu bị thương thì được xem xét, xác nhận hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xem xét, xác nhận là liệt sỹ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; trong trường hợp rủi ro mất do tai nạn hoặc các nguyên nhân khác thì được hưởng chế độ mai táng như chế độ đối với công nhân viên quốc phòng;

- Các đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia thực hiện dự án đủ 12 tháng trở lên, nếu có điều kiện xin được việc làm ở đơn vị, cơ sở khác thì được đơn vị quản lý xem xét tạo điều kiện chấm dứt hợp đồng trách nhiệm v� làm thủ tục thuyên chuyển.

b) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án:

- Được Bộ Quốc phòng cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành nhiệm vụ của Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020” và xét tặng huy hiệu “Thanh niên tình nguyện”;

- Được hỗ trợ một lần bằng 3 tháng tiền trợ cấp sinh hoạt phí hiện hưởng của tháng kết thúc nhiệm vụ dự án;

- Nếu có nguyện vọng ở lại lâu dài tại nơi đã tình nguyện đến công tác thì được chính quyền địa phương ưu tiên sắp xếp việc làm, tạo điều kiện về chỗ ở, phương tiện sản xuất và các điều kiện sinh hoạt để ổn định cuộc sống;

- Nếu có nguyện vọng lập nghiệp, đưa gia đình đến định cư hoặc xây dựng gia đình và định cư tại địa bàn công tác thì được hưởng thêm mức hỗ trợ di dân theo quy định hiện hành;

- Được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển vào công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; khi được tuyển vào công chức, viên chức nhà nước thì không phải thực hiện chế độ tập sự, thử việc và được bổ nhiệm ngay vào ngạch được tuyển dụng; sau khi bổ nhiệm vào ngạch được nâng lương lần đầu sớm hơn quy định hiện hành 12 tháng;

- Được ưu tiên xét tuyển đi đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước hoặc đi lao động có thời hạn ở nước ngoài nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn; nếu tham gia thi tuyển vào các hệ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học thì được ưu tiên cộng điểm vào kết quả thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Những đội viên có thành tích xuất sắc, có nguyện vọng công tác lâu dài tại đoàn kinh tế quốc phòng được ưu tiên xem xét, tuyển dụng phù hợp với biên chế theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Quyết định này, giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện; hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện, hai năm sơ kết một lần và tiến hành tổng kết khi kết thúc dự án.

2. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện dự án, hướng dẫn, kiểm tra giám sát và tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho trí thức trẻ tình nguyện phát huy năng lực chuyên môn, sử dụng có hiệu quả lực lượng trí thức trẻ tại địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi triển khai dự án, có trách nhiệm phối hợp với các đoàn kinh tế quốc phòng hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của trí thức trẻ tình nguyện tại địa phương, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy hiệu quả dự án, vận động được nhiều trí thức trẻ tình nguyện tham gia dự án và ở lại công tác lâu dài tại địa bàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH (5b).
XH

THỦ TƯỚNG

 

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng   

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.