Toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác kỹ thuật năm 2018

10:06 | 13/03/2018

(Bqp.vn) - Năm 2017, công tác kỹ thuật trong Quân đội đã có sự đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm cho toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đó, toàn quân cần bám sát phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tiếp tục phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2018.

Với tinh thần “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, năm 2017, toàn quân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật và đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là, ngành Kỹ thuật, trực tiếp là Tổng cục Kỹ thuật đã làm tốt công tác tham mưu giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật giai đoạn 2018 -2025; Đề án quy hoạch cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình cải tiến, tăng hạn sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo hướng kéo dài tuổi thọ, tăng tầm bắn, uy lực sát thương, khả năng cơ động... Đồng thời, Ngành đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; kiện toàn tổ chức lực lượng ngành Kỹ thuật; hoàn thiện phương thức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới phù hợp với tình hình thực tiễn… đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; chất lượng công tác kỹ thuật tiếp tục được nâng lên. Ngành Kỹ thuật đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Đặc biệt, Ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho các cuộc diễn tập quy mô lớn: TL-17, MB-17, DT-17 và tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ Hội nghị APEC-2017.

Trung tướng Lê Quý Đạm phát biểu khai mạc Hội thi Trưởng phòng Tham mưu kế hoạch, Trưởng phòng Kỹ thuật toàn quân năm 2017. (ảnh: QĐND)

Tuy nhiên, công tác kỹ thuật cũng còn một số hạn chế. Việc duy trì chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật ở một số đơn vị chưa thường xuyên; khả năng bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Chất lượng công tác huấn luyện, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật ở một số đơn vị còn thấp...

Năm 2018, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội tiếp tục đặt ra những yêu cầu ngày càng cao; toàn quân phải triển khai nhiều nhiệm vụ và công tác lớn, quan trọng; nhu cầu bảo đảm kỹ thuật tăng mạnh, nhất là bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Vì vậy, để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật đã xác định, toàn quân, trước hết là cơ quan kỹ thuật các cấp cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác kỹ thuật; trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Trước hết, chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác kỹ thuật. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị tập trung nắm chắc số lượng, chất lượng, tình hình đồng bộ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, trên không, trên biển; lực lượng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn... Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật giai đoạn 2018 - 2025; Kế hoạch đầu tư trung hạn và các chương trình, mục tiêu thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW theo lộ trình đã được phê duyệt, tạo bước đột phá, nhằm nâng cao chất lượng, độ tin cậy của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Trong quá trình triển khai, cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp chú trọng tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, dự án mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật theo hướng có chọn lọc, nhằm tăng khả năng cơ động, tác chiến ban đêm, tự động hóa, nâng cao uy lực hỏa lực, cũng như độ tin cậy, độ chính xác và an toàn. Đồng thời, phải bảo đảm sự cân đối, đồng bộ giữa mua sắm, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm kỹ thuật, vật tư kỹ thuật, tài liệu huấn luyện và đào tạo chuyên gia, cán bộ, nhân viên khai thác sử dụng. Các cơ quan chức năng của Ngành phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu chặt chẽ các chương trình, dự án đang triển khai; tập trung đẩy nhanh việc hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống kho, cơ sở kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2018 - 2025.

Nhằm vừa duy trì chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, vừa nâng cao năng lực khai thác, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, toàn quân cần tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ngành một mặt phải chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong khai thác, sử dụng; mặt khác, phải nâng cao chất lượng sửa chữa, bảo quản, niêm cất ở tất cả các cấp. Theo đó, các cơ quan chức năng của Tổng cục Kỹ thuật cần tăng cường theo dõi, chỉ đạo các dự án sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật trọng điểm; ưu tiên sửa chữa tại nhà máy, xí nghiệp các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, cứu hộ, cứu nạn, chống khủng bố và trang bị thế hệ mới, trang bị có cường độ hoạt động cao. Tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật theo đúng quy định. Các chuyên ngành kỹ thuật đẩy mạnh thực hiện phân cấp bảo đảm kỹ thuật hợp lý, tăng cường phân cấp sửa chữa cho đơn vị, phát huy cao nhất năng lực của các trạm, xưởng đã được đầu tư trang bị, công nghệ; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa sửa chữa tại chỗ với sửa chữa cơ động, nhất là đối với các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa. Quá trình thực hiện cần đẩy mạnh đổi mới tư duy trong công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là thực hiện phương thức bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời đối với các trang bị thế hệ mới, có ứng dụng công nghệ cao, quý hiếm, như: máy bay, tàu ngầm, tàu chiến, tên lửa, ra-đa... nâng cao năng lực hoạt động và phát huy hết tính năng kỹ chiến thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Tập trung rà soát, kiên quyết loại khỏi biên chế và xử lý đạn cấp 5, các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật không còn trong quy hoạch, không còn khả năng bảo đảm kỹ thuật, nhằm tránh nguy cơ xảy ra cháy nổ, mất an toàn.

Cùng với đó, tập trung nâng cao năng lực đối với công tác bảo đảm kho tàng, từ quy hoạch, xây dựng hệ thống kho cất giữ vũ khí, trang bị kỹ thuật đến tăng cường trang thiết bị vận chuyển, bốc xếp, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ kỹ thuật cho trang bị, nhất là đối với vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới và quý hiếm. Trong đó, cần chú trọng ứng dụng công nghệ phòng, chống cháy nổ mới đối với hệ thống kho tàng và cơ sở bảo đảm kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm những quy định về an toàn kho tàng, vũ khí, đạn; bảo đảm lượng dự trữ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tập trung củng cố, nâng cấp nhà che vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để vũ khí, trang bị kỹ thuật ngoài trời; rà phá bom mìn còn sót lại trong các kho vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến lược, chiến dịch để bảo đảm an toàn.

Cùng với làm tốt công tác bảo đảm, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật. Bám sát Chỉ lệnh huấn luyện của Tổng Tham mưu trưởng và Hướng dẫn công tác huấn luyện kỹ thuật năm 2018 của Tổng cục Kỹ thuật, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, bảo đảm cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật có đủ khả năng khai thác, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, công nghệ cao. Để đạt kết quả cao, các đơn vị cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức đào tạo và tập huấn, huấn luyện kỹ thuật theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện của Đảng ủy Tổng cục. Các chuyên ngành kỹ thuật cần đẩy mạnh công tác hội thi, hội thao, diễn tập kỹ thuật ở các cấp; đồng thời, chủ động hướng dẫn các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập kỹ thuật toàn quân bảo đảm sát với thực tiễn, yêu cầu bảo đảm kỹ thuật trong tác chiến hiện đại. Bên cạnh đó, Ngành cần phối hợp với cơ quan chức năng các cấp tổ chức tốt việc xét và công nhận chức danh chuyên môn kỹ thuật, theo đúng quy trình, nguyên tắc và quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước yêu cầu cấp thiết hiện đại hóa Quân đội, Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật; xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp vững mạnh. Các trung tâm, viện nghiên cứu cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào giải quyết tốt vấn đề khai thác, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, trọng tâm là nghiên cứu khai thác, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật còn trong quy hoạch sử dụng lâu dài. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật công nghệ cao đã và sẽ mua sắm cho phù hợp với điều kiện tác chiến và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật, xây dựng cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/1999/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ huy, điều hành công tác kỹ thuật; nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở bảo đảm kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Các chuyên ngành, đơn vị cần nghiên cứu triển khai các giải pháp và các trang thiết bị ứng dụng công nghệ mới vào phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn cho hệ thống kho, trạm, xưởng, đặc biệt là kho vũ khí đạn; tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ vũ khí, đạn phục vụ huấn luyện, diễn tập… không để các tình huống đột xuất xảy ra.

Cùng với đó, năm 2018, toàn quân cần tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

File đính kèm:

Trung tướng Lê Quý Đạm, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật (Tạp chí QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.