Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại

(Bqp.vn) - Cách đây 77 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

Toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

(Bqp.vn) - Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Nước ta cũng đang phải chịu sự tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ cuối tháng 4/2021 đến nay.

Đánh giá, nghiệm thu đề tài thuộc nhóm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

(Bqp.vn) - Chiều 25/3, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng đã tổ chức phiên họp đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng thuộc nhóm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên trong tình hình mới. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021

(Bqp.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng vừa thành công rất tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

(Bqp.vn) - Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến đến hơn 80 điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì và có phát biểu kết luận quan trọng tại Hội nghị.

Bộ Tổng Tham mưu với quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Ngày 7/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Bộ Tổng Tham mưu (BTTM): “Ta vừa giành được độc lập, tự do, cả nước đang tích cực xây dựng quân giải phóng và tự vệ để cùng toàn dân giữ gìn độc lập, tự do. Chính phủ lâm thời đã quyết định tổ chức Bộ Quốc phòng, nay Đoàn thể (Đảng) lập BTTM để chỉ huy, điều hành LLVT trong cả nước. BTTM là cơ quan quân sự cơ mật của Đoàn thể, là cơ quan quan trọng của quân đội, có nhiệm vụ: tổ chức, huấn luyện quân đội cho giỏi; tổ chức nắm địch, nắm ta rõ ràng; bày mưu kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ cách mạng. Bây giờ chưa có kinh nghiệm, chưa hiểu biết về công tác tham mưu, có khó khăn đấy, nhưng phải cố gắng vừa làm, vừa học, có quyết tâm thì khó mấy cũng làm được… Thế nào ta cũng xây dựng được một ngành tham mưu vững mạnh, tài cán, xứng đáng với dân tộc Việt Nam mưu trí, sáng tạo và anh hùng bất khuất để bảo vệ độc lập của Tổ quốc, tự do của dân tộc”.

Bộ Tổng Tham mưu với công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng

(Bqp.vn) - 75 năm qua (1945 - 2020), dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược mưu trí, sáng tạo của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hoạt động đối ngoại quân sự, quốc phòng của BTTM luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần to lớn vào thắng lợi của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế, uy tín của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta trong khu vực và thế giới.

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

(Bqp.vn) - Đã gần một thế kỷ nay (90 năm kể từ ngày có Đảng), đối với nước ta, cứ mỗi lần tổ chức, tiến hành Đại hội toàn quốc của Đảng là một lần được coi như một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(Bqp.vn) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc là luận điểm cách mạng, khoa học, xuyên suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản chất của nền QPTD nước ta là hòa bình, tự vệ, không chỉ đấu tranh chống ngoại xâm mà còn đấu tranh chống nội xâm, nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước; tạo tiềm lực quốc phòng đủ mạnh trong thời bình, sẵn sàng chuyển thành tiềm lực quốc phòng bảo vệ Tổ quốc khi chiến tranh xảy ra.

Tổng cục Chính trị phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

(Bqp.vn) - Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, ra đời ngày 22/12/1944 và ngày này cũng là Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam. Sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang (LLVT) đã cùng Nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử năm 1945, đập tan ách đô hộ của phát xít Nhật và thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Để bảo vệ thành quả cách mạng và hệ thống chính quyền non trẻ, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng LLVT, trọng tâm là xây dựng Quân đội và các cơ quan tham mưu chiến lược của Quân đội, trong đó có Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) [1] vững mạnh, thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |