Quốc phòng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2004)

17:01 | 13/06/2012

Toàn văn sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2004 (Quốc phòng Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI)

File đính kèm :