Việt Nam củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 1998)

Việt Nam củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 1998)

10:06 | 04/06/2012

Toàn văn sách trắng Quốc phòng Việt Nam 1998 (Việt Nam củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc)

File đính kèm :