Toàn quân chủ động triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

11:46 | 08/02/2022

(Bqp.vn) - Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX), Quân khu 3 đẩy mạnh công tác quân sự, quốc phòng (10:43 | 04/05/2013)

(Bqp.vn) - 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn Quân khu 3 đã đem lại những kết quả quan trọng cả về nhận thức lẫn chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế qua tổng kết đã chỉ ra, Quân khu đang đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Không quân nhân dân Việt Nam xây dựng hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc (14:04 | 25/04/2013)

(Bqp.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, Không quân nhân dân Việt Nam đã cùng với quân - dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chăm lo xây dựng hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc.

Đẩy mạnh thực hiện kết hợp quân - dân y (15:53 | 24/04/2013)

(Bqp.vn) - Kết hợp quân - dân y là một chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đó còn là truyền thống, nét đặc thù độc đáo trong hoạt động của ngành Quân y cách mạng.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc (22:41 | 18/04/2013)

(Bqp.vn) - Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc là vấn đề cấp thiết hiện nay. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; trong đó, lực lượng Hải quân nhân dân làm nòng cốt.

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới (23:23 | 17/04/2013)

(Bqp.vn) - Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của công tác này là giáo dục cho học sinh, sinh viên lòng yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để học sinh, sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội hiện nay (17:09 | 16/04/2013)

(Bqp.vn) - Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội có vị trí quan trọng đặc biệt, nhằm đảm bảo cho toàn quân luôn một ý chí “sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH”.

Thực hiện nghiêm quy chế, quy định, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 (10:41 | 09/04/2013)

(Bqp.vn) - Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của QUTƯ và BQP, công tác tuyển sinh quân sự đã đạt được những kết quả tốt, có nhiều tiến bộ, đúng hướng, theo lộ trình chung của Nhà nước, chấp hành nghiêm quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của BQP.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (21:37 | 07/04/2013)

(Bqp.vn) - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng, Nhà nước ta; là yêu cầu khách quan trong hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-tài chính. Đây là vấn đề cần được nhận thức đầy đủ, sâu rộng không chỉ trong lĩnh vực chi tiêu, sử dụng nguồn lực xã hội mà còn cả trong cách thức xem xét nội dung, mức độ huy động các nguồn lực.

Toàn quân đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện (18:22 | 06/04/2013)

(Bqp.vn) - Trước yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, ngày 20/12/2012 Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức tốt việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.

Mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 (16:55 | 05/04/2013)

(Bqp.vn) - Để đảm bảo một kỳ tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy chế, các trường quân đội tiếp tục thực hiện “Ba chung” với các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thường trực Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đề xuất chủ trương và các giải pháp trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 cơ bản ổn định như những năm trước.

Trang  << | < | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ... | > | >> |