Toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19

15:22 | 19/08/2021

(Bqp.vn) - Từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt. Nước ta cũng đang phải chịu sự tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ cuối tháng 4/2021 đến nay.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc (22:41 | 18/04/2013)

(Bqp.vn) - Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc là vấn đề cấp thiết hiện nay. Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; trong đó, lực lượng Hải quân nhân dân làm nòng cốt.

Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình mới (23:23 | 17/04/2013)

(Bqp.vn) - Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của công tác này là giáo dục cho học sinh, sinh viên lòng yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để học sinh, sinh viên nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội hiện nay (17:09 | 16/04/2013)

(Bqp.vn) - Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội có vị trí quan trọng đặc biệt, nhằm đảm bảo cho toàn quân luôn một ý chí “sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH”.

Thực hiện nghiêm quy chế, quy định, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 (10:41 | 09/04/2013)

(Bqp.vn) - Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của QUTƯ và BQP, công tác tuyển sinh quân sự đã đạt được những kết quả tốt, có nhiều tiến bộ, đúng hướng, theo lộ trình chung của Nhà nước, chấp hành nghiêm quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của BQP.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (21:37 | 07/04/2013)

(Bqp.vn) - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng, Nhà nước ta; là yêu cầu khách quan trong hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-tài chính. Đây là vấn đề cần được nhận thức đầy đủ, sâu rộng không chỉ trong lĩnh vực chi tiêu, sử dụng nguồn lực xã hội mà còn cả trong cách thức xem xét nội dung, mức độ huy động các nguồn lực.

Toàn quân đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện (18:22 | 06/04/2013)

(Bqp.vn) - Trước yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, ngày 20/12/2012 Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức tốt việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.

Mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 (16:55 | 05/04/2013)

(Bqp.vn) - Để đảm bảo một kỳ tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy chế, các trường quân đội tiếp tục thực hiện “Ba chung” với các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thường trực Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đề xuất chủ trương và các giải pháp trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 cơ bản ổn định như những năm trước.

Quân khu 1 xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” (23:00 | 04/04/2013)

(Bqp.vn) - Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là chủ trương chiến lược của Đảng. Trong những năm gần đây, nhất là sau khi có Luật DQTV, Quân khu 1 đã tạo được bước chuyển biến tích cực đối với công tác quan trọng này. Đây là cơ sở để Quân khu tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV ngày càng “vững mạnh, rộng khắp”.

Quân đội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng (21:13 | 01/04/2013)

(Bqp.vn) - Sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng là một trong những chức năng, nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của quân đội ta. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, ngày 25/9/2012, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 520-NQ/QUTW về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”. Toàn quân cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết này, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trên mặt trận lao động sản xuất.

Trọng tâm công tác phụ nữ và phong trào Phụ nữ Quân đội năm 2013 (17:12 | 22/03/2013)

(Bqp.vn) - Năm 2013 là năm bản lề toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đối với Quân đội, năm 2013 cũng là năm thứ hai quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (2012-2017), Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2011-2016).

Trang  << | < | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ... | > | >> |