Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 31/2021/QĐ-TTg 11/10/2021 Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia
Chi tiết
Tải về
2 129/2021/TT-BQP 06/10/2021 Quy trình quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
3 122/2021/TT-BQP 20/09/2021 Hướng dẫn xác định Đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
4 121/2021/TT-BQP 20/09/2021 Ban hành Quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
5 123/2021/TT-BQP 20/09/2021 Hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ
Chi tiết
Tải về
6 1529/QĐ-TTg 15/09/2021 Phê duyệt nội dung thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng" đến hết năm 2030
Chi tiết
Tải về
7 1515/QĐ-TTg 14/09/2021 Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Chi tiết
Tải về
8 1494/QĐ-TTg 10/09/2021 Phê duyệt Chương trình "Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội"
Chi tiết
Tải về
9 3332/HD-BCĐ 03/09/2021 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”
Chi tiết
Tải về
10 23/CT-TTg 02/09/2021 Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Chi tiết
Tải về
11 06/VBHN-BQP 10/08/2021 Quy định đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
12 106/2021/TT-BQP 06/08/2021 Quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
13 105/2021/TT-BQP 04/08/2021 Quy định việc xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Quân đội nhân dân
Chi tiết
Tải về
14 102/2021/TT-BQP 22/07/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 172/2018/TT-BQP ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
15 1265/CT-TH 21/07/2021 Tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa
Chi tiết
Tải về
16 94/2021/TT-BQP 16/07/2021 Ban hành Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ
Chi tiết
Tải về
17 76/NQ-CP 15/07/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Chi tiết
Tải về
18 80/2021/TT-BQP 08/07/2021 Quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
19 22/2021/QĐ-TTg 02/07/2021 Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025
Chi tiết
Tải về
20 64/2021/NĐ-CP 30/06/2021 Về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
Chi tiết
Tải về
Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |